Волонтерски рад у основној школи:
  Циљеви програма:
  1. Циљеви са становишта ученика – волонтера:
-Сазревање личности у целини
-Обликовање етичких и социјалних вредности (алтруизам, искреност, хуманост,  стрпљивост, одговорност...) -Откривање и развијање личних потенцијала (способности, креативности, интересовања, спретности, социјалне осетњивости и вештина, емпатије, самопоуздања, самопоштовања...)
-Боље схватање животних искустава, знања и сазнања о себи, другима и животу
-Помоћ при одлуци за професионално усмерење
-Дубље схватање смисла живота, доживљавање позитивних осећања (љубав, срећа), унатрашње задовољство и осећај хармоније, све то активира код ученика позитиван став према животу и конструктивно решавање животних проблема
 2. Циљева са становишта примаоца помоћи:
-Смањење личних проблема психичке природе (учење, понашање, осећања...)
-Ублажавање социјалних проблема (усамљеност, одбаченост, безвредност )
-Задовољавање развојних потреба ученика
-Стицање пријатеља, здраво уважавање личности
-Опуштање и разонода
-Доживљавање пријатних осећања и животног оптимизма
 3. Циљева са становишта школе:
-Васпитно-превентивни рад са ученицима
-Побољшање вршљачких односа и школске климе
-Превенција и смаљеље насиља у школској средини
-Већа мотивација за рад у школи
-Смањење васпитно-образовних проблема
-Повећање отпорности ученика у стресним ситуацијама и смањење психо-соматских проблема
 4. Циљева са становишта шире заједнице:
-Смањивање разних врста социјалних проблема код појединаца, у породицама, у непривилегованим социјалним групама ...
www.duns.org.rs